Czytelnia

Sekularyzacja

Ulrich ruh

Niemcy: Kościół „przy okazji”

Pod względem religijnym Niemcy stanowią dziś społeczeństwo dzielące się na trzy mniej więcej równe części: prawie jedna trzecia to katolicy, kolejna trzecia część należy do Kościoła ewangelickiego, zaś pozostali to wierni innych Kościołów chrześcijańskich, Żydzi, muzułmanie oraz osoby bez przynależności religijnej – przy czym ci ostatni stanowią w tej grupie większość. Już sama informacja o tej strukturze liczbowej sporo mówi o rzeczywistości religijnej w Niemczech na początku XXI wieku.

Niemcy różnią się od wszystkich pozostałych dużych krajów europejskich brakiem dominacji któregoś z wyznań chrześcijańskich oraz tradycją koegzystencji katolików i protestantów sięgającą czasów Reformacji w XVI wieku. Niemcy były i są pod względem kulturowym krajem dwuwyznaniowym. Oznacza to również, że sekularyzacja występuje tu zarówno w wersji katolickiej, jak i protestanckiej, mimo że problemy i wyzwania, przed którymi stoją oba Kościoły, stały się obecnie właściwie identyczne.

Przynależność do Kościołów, jak ukazują dane statystyczne, nie jest już w dzisiejszych Niemczech czymś oczywistym. Wprawdzie dużo jest wiosek i miasteczek – przede wszystkim w południowej części kraju – w których do jednego z Kościołów należy 80-90% ludności. W dużych miastach zachodnich Niemiec sytuacja wygląda jednak już zupełnie inaczej, a we wschodniej części kraju osoby będące członkami Kościołów prawie wszędzie są mniejszością – w większości miast stanowią nie więcej niż 10% ludności. We wschodnich Niemczech brak przynależności do Kościoła to zatem w zasadzie stan naturalny. W zachodniej części kraju ewangelicy i katolicy stanowią średnio ponad 70% społeczeństwa, jednak również i tutaj fakty, że ktoś deklaruje brak wiary czy występuje z Kościoła, nie są już społecznie piętnowane, lecz traktowane jest jako coś normalnego.

W obu wielkich Kościołach chrześcijańskich w Niemczech w określone niedziele roku odbywa się liczenie uczestniczących w nabożeństwach wiernych. Zgodnie z wynikami tych badań regularnie na nabożeństwa uczęszcza w Niemczech średnio 14% katolików oraz 4% protestantów. Między poszczególnymi regionami występują pewne różnice, nie są one jednak bardzo znaczące. Większość niemieckich chrześcijan pojawia się w kościele wyłącznie w święta Bożego Narodzenia oraz przy różnych okazjach rodzinnych – dla katolików jest to pierwsza Komunia święta, dla protestantów konfirmacja młodzieży, w obu Kościołach zaś: śluby i pogrzeby żałobne. Osoby regularnie chodzące do kościoła to w większości przedstawiciele starszego pokolenia – dotyczy to zarówno katolików, jak i protestantów.

Jeżeli chodzi o chrześcijańskie „obrzędy przejścia”, to sytuacja nie jest jednolita. W dalszym ciągu – zarówno wśród ewangelików, jak i katolików – chrzczona jest większość dzieci. W parafiach katolickich w całym kraju uroczysta pierwsza Komunia stanowi ważne wydarzenie, do którego przygotowywana jest większość dzieci. To samo odnosi się do konfirmacji dzieci ewangelickich w wieku 13-15 lat. Ślub kościelny zawiera – przede wszystkim w regionach wiejskich – znaczna część par ewangelickich, katolickich oraz mieszanych. Większy jest odsetek kościelnych pogrzebów – w roku 2004 w obrządku swojej wspólnoty zostało pochowanych 86 % zmarłych członków Kościoła ewangelickiego.

1 2 3 4 5 6 7 następna strona

Sekularyzacja

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?