Czytelnia

Dialog chrześcijańsko-żydowski

ks. Grzegorz Ignatowski, Odkrywanie Izraela. Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu, WIĘŹ 2008 nr 1.

W obliczu tych słów postawmy na koniec jedną tezę. Teologia katolicka nie może obecnie zaproponować zadowalających teorii relacji między judaizmem a chrześcijaństwem. Należy zatem kontynuować dalsze poszukiwania. Koniecznie zaś należałoby upowszechnić nauczanie Jana Pawła II na ten temat. Posługiwanie się pozytywną terminologią, którą on sam stosował tak chętnie, na pewno przyczyni się do polepszenia wzajemnych relacji i pozwoli na zintensyfikowanie dalszych badań w tej dziedzinie.

Ks. Grzegorz Ignatowski – doktor habilitowany teologii, adiunkt w Zakładzie Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Jest autorem ponad 70 artykułów i kilku książek na temat relacji chrześcijańsko-żydowskich, m.in.: „Kościół i Synagoga. O dialogu chrześcijańsko-żydowskim z nadzieją” (2000), „Na drogach pojednania. Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności” (2003), „Papieże wobec kwestii żydowskiej” (2007), „Ojcowie Soboru Watykańskiego II wobec « Nostra aetate» ” (2007). Mieszka w Łodzi.

1 Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum „Wspólna Radość Tory” zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT „Bobolanum” w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan. Polska Rada Chrześcijan i Żydów organizuje od roku 1992 uroczystość z okazji święta Simchat Tora. W roku 2007 program poszerzony został o sympozjum teologiczne, włączony w obchody Dnia Papieskiego i realizowany we współpracy z: Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Hanną Gronkiewicz-Waltz, prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku, Departamentem Promocji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, The Taube Foundation for Jewish Life and Culture, Towarzystwem „WIĘŹ” i Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie Sekcja „Bobolanum”.
2 Jan Paweł II, „Przemówienie w rzymskiej Synagodze Większej”, w: „Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978-2005”, red. ks. Waldemar Chrostowski, Warszawa 2005, s. 109. Więcej o pojęciu „starsi bracia w wierze” – zob. ks. G. Ignatowski, „Nasi starsi bracia. Na marginesie pewnej rozmowy”, „Więź” 2002 nr 1.
3 „Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich « Nostra aetate» ”, w: „Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje”, Poznań 2002, s. 333-337.
4 Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, „Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji soborowej « Nostra aetate» nr 4”, w: ks. G. Ignatowski, „Na drogach pojednania. Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności”, Łódź 2003, s. 242, 246.
5 Projekt opublikowany pod tytułem „Catholics and Jews. Making Vatican II Work”, „Christian Attitudes on Jews and Judaism” 1970 nr 10, s. 7-8.
6 Tamże.
7 Henry Siegman, „Ten Years of Catholic-Jewish Relations: A Reassessment”, w: „Fifteen Years of Catholic-Jewish Dialogue 1970-1985”, Città del Vaticano-Roma 1988, s. 26–45.
8 G. Ignatowski, „Inicjatywy Kościoła katolickiego we Francji na rzecz dialogu chrześcijańskożydowskiego”, Katowice 2004, s. 45-63.
9 Reakcje żydowskie na dokument prezentuje Goeffery Wigoder, „A Jewish Reaction to the « Notes» ”, w: „Fifteen Years…”, dz. cyt., s. 255–269.
10 Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, „Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień”, w: ks. G. Ignatowski, „Na drogach...”, dz. cyt., s. 262.
11 Z perspektywy żydowskiej watykański tekst omawia A. James Rudin, „Reaction of a Jewish Theologian to the Vatican’s We Remember Document”, w: “The Vatican and the Holocaust. The Catholic Church and the Jews During the Nazi Era”, red. Randolph L. Braham, New York 2000, s. 89-98.
12 Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, „Pamiętamy: Refleksja nad Szoah”, w: G. Ignatowski, „Na drogach pojednania...”, s. 269.
13 Wszystkie zaprezentowane teorie znajdują się w dokumencie Kościołów Konkordii Leuenbergskiej: „Kirche und Israel. Ein Beitrag der reformatorischen Kirchen Europas zum Verhältnis von Christen und Juden. Church and Israel. A Contribution from the Reformation Churches in Europe to the Relationship between Christians and Jews”, red. Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main 2001. Polski przekład znajduje się w „Studiach i Dokumentach Ekumenicznych” 2002 nr 1, s. 96–144.
14 Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, „Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego...”, s. 253.
15 “John Paul II, Pastoral Visit to Mexico”, w: “Pope John Paul II. Spiritual Pilgrimage. Texts on Jews and Judaism 1979-1995”, red. Eugene J. Fisher, Leon Klenicki, New York 1995, s. 135.
16 Szerzej na ten temat: G. Ignatowski, „Papieże wobec kwestii żydowskiej. Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI”, Katowice 2007, s. 91-92.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 następna strona

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?