Czytelnia

Dziś i jutro polskiej wiary

Ks. Adam Kalbarczyk, Kościół potrzebuje wizji

Im bardziej Kościół jutra będzie mistyczny, tym bardziej będzie on Kościołem „bratersko-siostrzanym”. Drugim elementem tworzącym wizję Kościoła jutra jest więc koinonia, wspólnota. Kościół jutra stanie się miejscem nowych, trwałych więzi międzyludzkich, przestrzenią nadziei i życia, miejscem, gdzie człowiek będzie się mógł trwale zadomowić. Przyszły Kościół będzie Kościołem dającym dach nad głową.

Im bardziej Kościół będzie Kościołem mistycznym i bratersko-siostrzanym, tym bardziej będzie on też Kościołem „politycznym”, tzn. służącym człowiekowi i zaangażowanym w sprawiedliwszy podział szans życiowych. Trzecim elementem wizji Kościoła dnia jutrzejszego jest diakonia, która obejmuje poradnictwo, caritas, czyli opiekę nad ofiarami niesprawiedliwego podziału szans życiowych i politykę, czyli troskę o to, by jak najmniej ludzi stawało się ofiarami niesprawiedliwości. Przyszły Kościół będzie Kościołem pomagającym żyć.

Ks. Adam Kalbarczyk - ur. 1957. Duchowny archidiecezji poznańskiej, doktor teologii, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca homiletyki, germanista, tłumacz, członek Zespołu Laboratorium WIĘZI. Autor książek: Gemeindegruppen als Lebensorte oraz Bóg nieco bliższyWidok z sykomory (zbiory medytacji i propozycji homiletycznych). Referent ds. parafialnych rad duszpasterskich w archidiecezji poznańskiej. Mieszka w Poznaniu.

1 Rozmowa ta została po raz pierwszy opublikowana w 1983 r. przez wydawnictwo Patmos. Niniejszy fragment został zaczerpnięty z drugiego, nieco przeredagowanego wydania tego tekstu, opublikowanego przez wydawnictwo Schwabenverlag: P. M. Zulehner Denn du kommst unserem Tun mit deiner Gnade zuvor. Zur Theologie der Seelsorge heute. Paul M. Zulehner im Gespräch mit Karl Rahner, Ostfildern 2002, s. 51-53 (tłum. A. Kalbarczyk).
2 Dyscyplinie naukowej (będącej raczej zlepkiem różnych dziedzin wiedzy) zajmującej się (zagrożoną) przyszłością ludzkości nadał w 1953 r. nazwę „futurologii” O. K. Flechtheim. Zob. tenże, Futurologie. Der Kampf um die Zukunft, Köln 1971. Dziś mianem futurologii określa się wszelkie rozważania, dociekania naukowców i ekspertów, dotyczące przyszłości, których celem jest opisanie kształtu przyszłego społeczeństwa, jego modelu kulturowego, wyznaczników jego systemów wartości i wyborów; futurolodzy stawiają ponadto hipotezy co do przyszłych trendów, np. w dziedzinie konsumpcji, kultury masowej czy rozwoju ekonomicznego świata.
3 P. M. Zulehner, Pastoraltheologie, t. IV, Pastorale Futurologie. Kirche auf dem Weg ins gesellschaftliche Morgen, Düsseldorf 1990, s. 17.34-35.
4 Pojęcie utopii stosuję tu w sensie niezniszczalnych (nie zaś niemożliwych do zrealizowania) wizji, obrazów, pomysłów co do kształtu przyszłych rzeczywistości.
5 P. M. Zulehner, Schronienie dla duszy. Ćwiczenia duchowe dla niezbyt pobożnych, Poznań 2006, s. 121.
6 Tenże, Wider Resignation in der Kirche. Aufruf zu kritischer Loyalität, Wien 1989, s. 85- 87.
7 W. Bennis i in., Führungskräfte. Die vier Schlüsselstrategien erfolgreichen Führens, Franfurt a. M. 1987, s. 90.
8 Tamże, 28n.
9 P. M. Zulehner, Wider Resignation in der Kirche, dz. cyt., s. 87.
10 Tamże, s. 87-88.
11 To pierwsze słowa soborowej konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym - KDK 1.
12 P. M. Zulehner, Schronienie dla duszy, dz. cyt., s. 118-119.
13 Tamże, s. 120-121.
14 P. M. Zulehner, Wider Resignation in der Kirche, dz. cyt., s. 87-109; por. tenże, Das Gottesgerücht. Bausteine für eine Kirche der Zukunft, Düsseldorf 1988, s. 46-56; tenże i in., Sie werden mein Volk sein. Grundkurs gemeindlichen Glaubens, Düsseldorf 1987, s. 44-45; tenże, Grundkurs gemeindlichen Glaubens. Ein Arbeitsbuch, Düsseldorf 1992, s. 44-56; M. Fischer, Zukunftsoffene Gemeindeentwicklung. Das Rottenburger Modell auf dem pastoraltheologischen Prüfstand, Mainz 1999; A. Kalbarczyk, Dopuścić Słowo do słowa. Ateizm eklezjalny, „W Drodze” 2005 nr 8, s. 65-67.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6

Dziś i jutro polskiej wiary

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?