Czytelnia

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Michał Horoszewicz, Kościół przeciwko antysemityzmowi u schyłku XIX wieku, WIĘŹ 2005 nr 11.

Wobec rodzącego się i umacniającego antysemityzmu Kościół podczas długiego pontyfikatu Leona XIII (1878-1903) zaczął właściwie bezzwłocznie podkreślać niedopuszczalności takiej postawy. Starał się uczulić duchowieństwo, wiernych i społeczeństwo. Powtórzmy więc za Horacym: Połowy dzieła dokonał, kto zaczął xvi.

Michał Horoszewicz – religioznawca. Autor książki „Przez dwa milenia do rzymskiej synagogi. Szkice o ewolucji postawy Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu” (2001). Publikował też w czasopismach, m.in. „Więź”, „W drodze”, „Przegląd Powszechny”, „Collectanea Theologica”, „Res Humana”, „Euhemer”, „Człowiek i Światopogląd”. Mieszka w Warszawie.


1 O „Amici Israel”, dekrecie i wystąpieniu Piusa XI – zob.: ks. Grzegorz Ignatowski, „Kościoły wobec przejawów antysemityzmu”, Łódź 1999, s. 15-20 i 147-150. „Encyklopedia katolicka”, t. 1 (Lublin 1973) w zdawkowym haśle „Antysemityzm” przynosi jedno zdanie o słowach Piusa XI (nawet bez daty), bez informacji o „Amici...” i dekrecie. Odrębnych haseł „Amici...” i „Asseldonk” nie ma.
2 Michał Horoszewicz, „Nieurzeczywistniona encyklika Piusa XI”, w: „Ja jestem Józef, brat wasz. Księga pamiątkowa ku czci arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego...”, red. ks. Waldemar Chrostowski, Warszawa 1998, s. 179-201.
3 Zob. M. Horoszewicz, „Podstawy antysemityzmu a Szoah”, „Więź” 1993 nr 4; tenże, „Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi...”, Warszawa 2001, s. 186-187 i 219.
4 Ks. G. Ignatowski, dz. cyt., s. 13-14.
5 Peter Pulzer, “The Rise of Political Anti-Semitism in Germany and Austria”, London 1964, s. 11 i 140-141.
6 Tamże, s. 103-104; portret rzekomej ofiary z Tisza-Eszlàr – s. 105.
7 Leon XII udzielił wywiadów we wrześniu 1891 r., 17 lutego i 4 sierpnia 1892 r., 15 marca 1899 r. oraz 29 grudnia 1900 r. Później udzielenie wywiadu przez papieża uchodziło za tak niezwykłe, że gdy w 1998 r. zmarł włoski publicysta Alberto Cavallari, określano go jako „autora pierwszego w historii wywiadu z papieżem” – w 1965 r. A przecież były wcześniejsze: z Piusem XII (1945), Benedyktem XV (1915) i wspomniane pięć z Leonem XIII. Warto nadmienić, że gdy przed trzydziestu laty jedno z państw afrykańskich wysunęło kandydaturę kobiety na stanowisko ambasadora przy Stolicy Apostolskiej – Kuria Rzymska skutecznie się temu przeciwstawiła. Londyński „Catholic Herald” zamieścił wówczas rysunek Johna Ryana, przedstawiający dwóch monsignorów w sutannach w ogrodach watykańskich z gazetą z tytułem mówiącym o kobiecie-ambasador, z podpisem: „Wyobraź sobie: spódnica! – tu, w Watykanie!” Tymczasem – jak będzie o tym mowa – osiemdziesiąt lat wcześniej dziennikarska spódnica dotarła do Pałacu Apostolskiego...
8 Niedatowana notatka (koniec 1898 r.?), w rzymskim archiwum asumpcjonistów – cyt. za: Jean-Dominique Durand, „Le Saint-Siège et l’affaire Dreyfus”, w: „L’affaire Dreyfus et l’opinion publique en France et à l’étranger”, red. Michel Denis, Michel Lagree, Jean-Yves Veillard, Rennes 1995, s. 142.
9 Rysunek Ibelsa reprodukowano przy artykułach niżej podpisanego: „Sprawa Dreyfusa: karty katolickie” („Gazeta Wyborcza” z 15-16.10.1994), „Sprawa Dreyfusa w karykaturze politycznej” („Słowo Żydowskie” z 3. 10.1997). Sprawa Dreyfusa w latach 1897-1899 przyniosła mnóstwo karykatur z obu stron. Przez kilkanaście miesięcy w Paryżu ukazywały się dwa czterostronicowe tygodniki – za i przeciw – zawierające wyłącznie karykatury. Za granicą powstawały liczne rysunki, wyłącznie biorące stronę zesłańca.
10 J. France, “Souvenirs de la Sûreté Générale...”, Paris 1936, s. 184. We Francji nie brakło wrogości do Leona XIII. Abp Louis Sueur z Awinionu stwierdzał, że w niektórych klasztorach odprawiano zbiorowe nowenny w intencji „wyswobodzenia Kościoła”, to znaczy opatrznościowego zgonu Leona XIII (Gilbert Guilleminault, „La Belle Epoque”, Paris 1957, s. 36). Z drugiej strony po ogłoszeniu wymierzonej w masonerię encykliki „Humanum genus” (1884) rzecznicy utożsamiania żydostwa z masonerią uznali, że antysemityzm uzyskał aprobatę i poparcie papieża (Marc Angenot, ”L’ennemi du peuple”, Montreal 2001, s. 92).
11 Stephen Wilson, „Ideology and Experience: Antisemitism in France at the Time of the Dreyfus Affair”, London 1982, s. 522.
12 J.-D. Durand, dz. cyt., s. 143.
13 Polecenie papieskiego Sekretariatu Stanu: Kongres Antysemicki ma pozostać całkowicie poza zasięgiem tego błogosławieństwa, cyt. za: tamże, s. 129-130; także S. Wilson, dz. cyt.
14 Anna Wolff-Powęska, „A bliźniego swego... Kościoły w Niemczech wobec ”, Poznań 2003, s. 146-149; Leonardo La Puma, „L’Affaire Dreyfus et l’Italie”, w: „L’Affaire Dreyfus...”, dz. cyt., s. 156-159.
15 Hannah Arendt, „Korzenie totalitaryzmu”, Warszawa 1989, t. 1, s. 94, t. 2, s. 16 i 22.
16 Autor pragnie złożyć słowa podziękowania tym, którzy umożliwili opracowanie niniejszego artykułu, a więc: o. prof. Jackowi Salijowi OP – za życzliwie dokonany przekład fragmentów pisanego po łacinie listu pasterskiego kard. Haynalda; kurii archidiecezjalnej w Kalocsa – za udostępnienie odbitki tegoż listu; pani Geneviève Plessis z paryskiej Bibliothèque Sainte Geneviève – za przekazanie odbitki „Le Figaro” z pierwszym wywiadem Leona XIII; pani Wandzie Dorociak z Biblioteki Narodowej w Warszawie – za uzyskanie odbitki „Le Figaro” z drugim wywiadem papieskim; panu François Hubertowi, naczelnemu konserwatorowi Musée de Bretagne w Rennes – za udostępnienie studiów Duranda i La Pumy.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?