Czytelnia

Kobieta

Waldemar Batura, Maryja - kobieca twarz Kościoła, WIĘŹ 1998 nr 1.

W dziele tym ważną rolę winna odegrać sama mariologia. Dzięki niej męż­czyźni w Kościele mogą doświadczyć siebie na sposób kobiecy, mogą odkryć swoją kobiecą stronę. Maryja jest w Nowym Testamencie ukazana jako symbol prawdzi­wego ucznia i symbol całej wspólnoty odkupionych. Ona jest wzorem nie tylko – jak się zazwyczaj przyjmuje – dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Ten kobiecy wzór dla każdego wierzącego jawi się i jako pasywny, receptywny, i jako aktywny. Maryja, po pierwsze, w spotkaniu z Bogiem jest pasywna, jest naczyniem Bożej aktywności i łaski (to m.in. oznacza Dziewicze Poczęcie). Niemniej jednak, po drugie, jest również osobą aktywną, w sposób aktywny i wolny odpowiada na Boże powołanie. Ona czynnie słucha Słowa Bożego i podobnie odpowiada na nie, otwierając swoją zgodą drogę do przyjścia Mesjasza. W Ewangelii świętego Łu­kasza – zauważa Autorka – sam Jezus odrzuca szczególny szacunek dla swojej Matki po prostu na podstawie jej macierzyństwa, kiedy mówi do kobiety błogosławiącej „łono, które Cię [Jezusa] nosiło, i piersi, które ssałeś”: To prawda, ale szczęśliwsi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go2.

Każdy wierzący powinien odkryć w sobie te dwie istotne dla właściwego życia religijnego strony: receptywną i aktywną, i móc je obie realizować w życiu Koś­cioła. Tego wymaga zdrowa relacja wzajemności, która nie dyskryminuje nikogo we wspólnocie. Powinniśmy więc dążyć do pokonania w Kościele grzechu sek­sizmu. Nie może być tak, że jedni wierzący (mężczyźni) przywłaszczają dla siebie kościelną aktywność, pozostawiając innym (kobietom) pasywność czy receptyw­ność, co ma usprawiedliwiać dominację mężczyzn nad kobietami. Jeżeli – zgod­nie z przesłaniem Nowego Testamentu – Maryja jest wzorem dla każdego wierzącego i dla Kościoła, oznacza to, że w Kościele nie powinno być miejsca na dominację jednej części wierzących nad inną.

poprzednia strona 1 2 3 4 następna strona

Kobieta

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?