Czytelnia

Małżeństwo i rodzina

Mistyka i erotyka

Paweł Bortkiewicz TChr

Miłość otwarta na Miłość

Misterium ciała ludzkiego jako język osoby

Ciało ludzkie to rzeczywistość, której poznanie stanowi pewnego rodzaju paradoks — jest z jednej strony codziennie doświadczane jako to, co jest człowiekiem, a z drugiej strony pozostaje w dużej mierze tajemnicą.

Wyrazem szczególnym tej tajemnicy jest napięcie między duchem a ciałem, które uwidacznia się wyraziście w ludzkiej płciowości. Św. Paweł pisał, że ciało (...) do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody (Ga 5,17). Choć w terminologii Pawłowej „ciało” oznacza tu poddaną grzechowi naturę człowieka, to jepotoczna i dość rozpowszechniona interpretacja tej tezy wskazuje na antyduchowy charakter seksualnej cielesności i antycielesny wymiar duchowości chrześcińskiej.

Kształtowanym w ten sposób stereotypom wyraźnie przeczą dwie współczesne, oryginalne koncepcje myśli chrześcijańskiej — teologia ciała Jana Pawła II i rozumienie aktu małżeńskiego jako rzeczywistości mistycznej, w ujęciu Adrienny von Speyr.

Mowa ciała — mowa osoby

Dla chrześcijaństwa język ciała jest kwestią szczególnie doniosłą. Przecież fundamentalnym i centralnym elementem tajemnicy chrześcijaństwa jest wydarzenie „pełni czasów", które wyraża się w sformułowaniu: Bóg stał się Ciałem. Od tej chwili mówienie o ludzkim ciele staje się, w jakimś sensie, doświadczaniem samego Boga.

Ludzkie ciało Jezusa było ciałem zwyczajnym, nienaznaczonym żadną nadzwyczajnością, obdarzonym od urodzenia płcią. Charakter wyróżniający płci ludzkiej, zaznaczony w cielesności, jest dany człowiekowi od samego początku — od stworzenia. Wcielenie Słowa Bożego dowodzi, że niesłuszne jest deprecjonowanie wartości ciała, że nie można poniżać ciała z racji płciowości.

Promocja języka ciała w perspektywie miłości oblubieńczej znalazła swój dobitny wyraz w nauczaniu Jana Pawła II, zwłaszcza w jego katechezach środowych, zatytułowanych „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. W ich świetle można odczytać podstawowe tezy kreślące misterium ciała ludzkiego. Po pierwsze, Jan Paweł II przekracza w swojej interpretacji seksualnego języka ciała ludzkiego sam tylko biologizm. Pokazuje, że język ten winien być odniesiony do perspektywy całej osoby. Oczywiście, nie przeczy to temu, iż w języku ciała pojawia się szczególna rola przyjemności libidogennej, która wywołuje stany silnego napięcia emocjonalnego, mogące prowadzić aż do fascynacji, rozi zmysłowej ekstazy.

Problem w tym, że spostrzeganie mowy ciała tylko na poziomie przyjemności nadaje jej sens wyłącznie hedonistyczny. Jest to kwestia ogromnej wagi. Uznanie bowiem wyłączności tego sensu — zaspokajania przyjemności — prowadziłoby do uznania za godne i dopuszczalne wszelkich typów pożycia seksualnego, które dają takie zaspokojenie. Oznacza to, praktycznie ujmując, że przeżywanie seksualności w parach homoseksualnych (ale także w jakichkolwiek innych „relacjach” pozamałżeńskich), o ile tylko prowadzi do przyjemności, byłoby moralnie akceptowalne.

W etyce katolickiej od wielu lat usiłuje się zatem połąć celowość prokreacyjną seksualności z przyjeścią przeżywaną egzystencjalnie. Tego bowiem domaga się integralna wizja osoby. Poprzestanie na sferze przyjemności pozbawia ją pełnego sensu. Inaczej ujmując, wszystkie cielesne sposoby przejawiasię przyjemności — pieszczota, objęcie, pocałunek, współżycie seksualne, orgazm — wyrażają przeżycia ciała i jednocześnie coś znaczą. Lvinas zauważał, że pieszczota nie jest prostym kontaktem, ale jest poszukiwaniem, które nie wie, czego szuka.1

Duchowość płciowości

Poszukiwanie sensu płciowości prowadzi myśl Jana Pawła II poza sferę czysto etyczną, w stronę tego, co trzeba nazwać duchowością płciowości. U podstaw duchowości płciowości leży zaś przeświadczenie, że człowiek staje wobec taciała drugiej osoby. Tajemnica ta jest łaską i daco winno prowokować do postawy zdumienia i fascynacji — tak jak w przypadku reakcji pierwszego mężczyzny na widok kobiety (por. Rdz 2,23-25), czy w przypadku słów opiewających promieniomiłości wyrażonych przez autora Pieśni nad Pieśniami.

1 2 3 4 5 6 7 8 następna strona

Małżeństwo i rodzina

Mistyka i erotyka

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?