Czytelnia

Kościół w Polsce

Sekularyzacja

Maciej Dębski, Wiara ?na skróty?, WIĘŹ 2003 nr 5.

Stwierdzenie o przeniesieniu akcentu z religijności „ilościowej” na „jakościową” sugerować może wręcz pewną poprawę. Dlatego warto spojrzeć dalej i zapytać, jaka jest jakość tej młodej wiary? Niestety, jest to głównie wiara selektywna – pozbawiona całkowitego zawierzenia. Młody człowiek chętnie mówi „wierzę”, jednak zaraz w ślad za tym wyznaniem wiary wkracza tłumaczenie: „tak, ale”. Wierze towarzyszy wiele asekuranctwa. Nie jest to wiara bezwarunkowa, która wszystko akceptuje i we wszystkim pokłada ufność. Młody człowiek wybiera to, co dla niego najlepsze. Jest to wiara dostosowana do jego potrzeb, na jego miarę. To wiara bardzo uproszczona. Brakuje w niej pogłębionej refleksji, szukania odpowiedzi na trudne pytania. Jest to wiara, która kapituluje, gdy wymaga się od młodego człowieka wyrzeczeń – systematyczności i konsekwencji. Jest to wiara, która nie znosi wyrzeczeń – wiara „na skróty”.


Maciej Dębski – ur. 1977, mgr socjologii. Asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania: socjologia religii, statystyka oraz metody badań socjologicznych. Mieszka w Gdańsku.

1 Empiryczną podstawą tego tekstu są badania socjologiczne o charakterze reprezentatywnym przeprowadzone na próbie 520 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące, technika, licea zawodowe i szkoły zasadnicze) na terenie miasta Gdańsk. Wylosowana do badania młodzież stanowi na tyle liczną próbę lokalną, że można na jej podstawie wyciągać wnioski dotyczące religijności wszystkich młodych gdańszczan.
2 Irena Borowik, „Deklaracje wiary młodzieży w Polsce 1945-1992. Ciągłość czy zmiana?”, „Nomos” 3/4 (1993), 2.
3 W badaniach nad poczuciem sensu życia młodzieży posłużono się testem psychologicznym PIL, por. B. Pilecka, „Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia”, Rzeszów 1986, s. 63-68.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Kościół w Polsce

Sekularyzacja

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?