Czytelnia

Historia

Polacy - Żydzi

Marcin Zaremba, Oni mordują nasze dzieci! Mit mordu rytualnego w powojennej Polsce, część II: Hipotezy, WIĘŹ 2007 nr 11-12.

Po wojnie porywano dzieci również w celach zarobkowych. Na początku września 1945 r. w Płocku zaginęło troje dzieci. Podejrzaną kobietę aresztowano. Kilka dni później 58-letnia Polka próbowała w Płocku porwać pięcioletniego chłopczyka. Oba wydarzenia wywołały w mieście zbiorową histerię53. Rok później w Międzyrzeczu, w którym wówczas mieszkało 100 Żydów, zniknął sześcioletni chłopiec. Błyskawiczne śledztwo zapobiegło pogromowi. Wykazało, że porwania dopuściła się Polka, która — licząc na zapłatę — chciała żydowskiej wspólnocie w Łodzi oddać chłopca, którego rzekomo miała przechować w czasie wojny54. Prawdopodobnie ten sam cel przyświecał kobietom w Płocku. Po kraju krążyły opowieści o wywożeniu polskich dzieci do Palestyny, „bo każdy Żyd, co jedzie musi mieć dwoje dzieci”. Te porwania należy widzieć także w kontekście decyzji, jaką w czerwcu 1945 r. wydało Prezydium Centralnego Komitetu Żydów Polskich (CKŻP), o wypłacaniu „aryjczykom”, którzy opiekowali się żydowskimi dziećmi, po 1000 zł55. Wszystko wskazuje na to, że wieść o tym się rozeszła i że znaleźli się tacy, którzy w kidnapingu dostrzegli łatwy zarobek. Inna sprawa, że nie wiemy do końca, w jakich okolicznościach odbywało się odbieranie żydowskich dzieci z rąk polskich opiekunów przed i po czerwcu 1945 roku.

„Encyclopaedia Judaica” podaje, że istniały trzy organizacje zajmujące się niesieniem pomocy żydowskim dzieciom. Pierwszą z nich był CKŻP. Druga, nosząca nazwę „Kongregacji Żydowskiej”, zajmowała się wykupywaniem dzieci z polskich domów, szczególnie na prośby religijnych krewnych na Zachodzie. Trzecia, założona przez ruch syjonistyczny, nosiła nazwę „Koordynacja”. „Jej emisariusze wędrowali po Polsce, ratując dzieci, często ryzykując przy tym własne życie”56. Możemy się domyślać, że wiele polskich rodzin przywiązało się do dzieci pozostawionych im pod opiekę. W dniach okupacyjnej grozy mogła wytworzyć się między nimi wyjątkowa więź, której przerwanie kobiety zwłaszcza mogły traktować jako prawdziwy dramat57. Dlatego nie zawsze były skore oddawać dzieci w ręce ludzi, którzy często nawet nie byli ich rodziną. Te tysiąc złotych miało w tym zapewne pomóc. A co się działo w sytuacji, gdy mimo obietnicy finansowego zadośćuczynienia polscy opiekunowie dziecka oddać nie chcieli? Czy członkowie żydowskich organizacji uciekali się wtedy do przemocy, a może podstępu, np. porwania? Ile mogło być wówczas takich przypadków? Warto zwrócić uwagę na wzrost liczby dzieci w żydowskich sierocińcach od wczesnej wiosny 1945 r. A zatem ekspansja mitu mogła być także związana z tym, co ludzie widzieli i o czym słyszeli, a co działo się naprawdę: odbieranie dzieci i w sumie nagłe ich pojawienie się w żydowskich domach opieki, co dziwiło, bo przecież „Hitler wszystkich wymordował”. Dalszą część opowieści o rytualnym morderstwie mogła dopisać zbiorowa wyobraźnia czasów „Wielkiej Trwogi”.

*

Podsumowanie tekstu, w którego co drugim niemal akapicie pojawiało się słowo „prawdopodobnie”, nie jest łatwe. Wielu rzeczy ciągle nie wiemy, na wiele pytań nie potrafimy odpowiedzieć. Na przykład brakuje opracowań na temat: milicji, procesów demobilizacji i zmian strukturalnych, dezerterów, sytuacji kobiet w czasie wojny i po jej zakończeniu, sierot, polskich „bezprizornych”, opieki społecznej, kultury popularnej i zmian obyczajowych będących efektem wojny. O jednym jestem jednak przekonany: tak jak przyczyn nagłego wybuchu wiary w mord rytualny oraz jego konsekwencji — pogromów antyżydowskich — nie należy szukać w „genetycznym polskim antysemityzmie”, tak nie był on efektem spisku tajnych służb. Klucz do jego zrozumienia tkwi w ówczesnej kondycji społeczeństwa polskiego.

Marcin Zaremba

Marcin Zaremba — ur. 1966, adiunkt w IH UW i ISP PAN. Interesuje się historią społeczną PRL. Publikuje m.in. w tygodniku „Polityka” i w „Więzi”. Jego książka „Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm” otrzymała nagrody Klio, „Polityki” i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka w Warszawie.

1 Pierwsza część tekstu, „Archeologia”, ukazała się w numerze „Więzi” 2007/10.
2 Hugo Steinhaus, „Wspomnienia i zapiski”, Wrocław 2002, s. 335, 365.
3 „Dosyć krętactw sowieckich”, AAN, PPR, 295/VII-203, k. 57.
4 „Odpis meldunków nadzwyczajnych”, Rzeszów 24 VIII 1946, IPN, KG MO, 35/895, k. 178.
5 „Sprawozdanie grupy trzech towarzyszy wysłanych przez Komitet Wojewódzki w Poznaniu do Kalisza 10 VII dla przeciwdziałania ewentualnym wystąpieniom antysemickim”, AAN, Bolesław Bierut — archiwum, 254/III-6, k. 77.
6 Hadley Cantril, Hazel Gaudet, Herta Herzog, „The invasion from Mars: A study in the psychology of panic”, Harper Torchbook, New York 1966.
7 Tamże, s. 113.
8 Kazimierz Wyka, „Potęga ciemnoty potwierdzona”, „Odrodzenie” z 23.09.1945.
9 H. Cantril, H. Gaudet, H. Herzog, dz. cyt., s. 113, 114.
10 „Akt oskarżenia: Biskupskiej”, w: Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku. Dokumenty i materiały”, t. 1, oprac. Stanisław Meducki, Kielce 1994, s. 150-152.
11 Ja byłem dziecko niewinne”, „Gazeta Wyborcza” z 4.07.1997.
12 Seymour Martin Lipset, „Homo politicus. Społeczne podstawy polityki”, Warszawa 1995, s. 111, 112.
13 H. Cantril, H. Gaudet, H. Herzog, dz. cyt., s. 148.
14 Anna Cichopek, „Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945”, Warszawa 2000 s. 214.
15 Tamże, s. 212.
16 „Relacja świadka wydarzeń, Idy Gerstman, spisana w CKŻP, 11 lipca 1946 r.”, w: „Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968. Teksty źródłowe”, oprac. Alina Cała, Helena Datner-Śpiewak, Warszawa 1997, s. 48.
17 Stefan Czarnowski, „Ludzie zbędni w służbie przemocy”, w: tenże, „Społeczeństwo, kultura. Prace z socjologii i historii kultury”, Warszawa-Poznań 1939, s. 421-429.
18 „Sprawozdanie Urzędu Informacji i Propagandy w Lublinie za okres 17-23 sierpnia 1946 r.”, AAN, MIP, 1004, k. 17.
19 K. Wyka, dz. cyt.
20 „Raport sytuacyjny KW MO w Kielcach od dnia 15 VIII do dnia 31 VIII 1945 r.”, AIPN, KG MO, 35/793, k. 21.
21 „Ruch ewidencyjny poszukujących pracy w Częstochowie”, AP w Kielcach, Okręgowy Urząd Zatrudnienia w Kielcach (dalej: OUZ), 4, k. 1,5.
22 „Ruch ewidencyjny poszukujących pracy w Kielcach”, AP w Kielcach, OUZ, 7, k. 3-11).
23 „Liczba poszukujących pracy w województwie kieleckim”, AP w Kielcach, OUZ, 1, k. 2-11.
24 Gordon W. Allport, „The Nature of Prejudice”, New York 1958, s. 59-60, 220.
25 „Sprawozdanie z pracy polit.-wych. MO woj. kieleckiego za okres od dnia 1 II 1946 r. do 1 III 1946 r.”, AIPN, KG MO, 35/793, k. 84.
26 „Nadzwyczajny raport sytuacyjny KM MO Poznań”, 14 V 1945 r., AIPN, KG MO, 35/890, k. 3.
27 „Rezolucja Konferencji Partyjnej PPR MO przy Komendzie Wojewódzkiej MO w Kielcach odbytej w dniu 27 marca 1946”, AP w Kielecach, KW PPR, 186, k. 5.
28 „Raport sytuacyjny KW MO w Kielcach od dnia 15 VIII do dnia 31 VIII 1945 r.”, AIPN, KG MO, 35/793, k. 21.
29 Wg spisu powszechnego z 1931 r. Patrz m.in.: Jerzy Bartkowski, „Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne”, Warszawa 2003, s. 224-225.
30 Wypowiedź podczas seminarium doktorskiego prof. prof. Włodzimierza Borodzieja, Jerzego Kochanowskiego, Marcina Kuli 16.10. 2006 w IH UW.
31 Michael C. Steinlauf, „Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć zagłady”, Warszawa 2001, s. 70-75.
32 Barbara Engelking, „«Szanowny panie gistapo». Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940-1941”, Warszawa 2003; Jan Grabowski, „«Ja tego Żyda znam!» Szantażowanie Żydów w Warszawie”, Warszawa 2004; Andrzej Żbikowski, „Antysemityzm, szmalcownictwo, współpraca z Niemcami a stosunki polsko-żydowskie pod okupacją niemiecką”, w: „Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały”, red. tenże, Warszawa 2006, s. 429-505.
33 H. Cantril, H. Gaudet, H. Herzog, dz. cyt., s. 128-139.
34 Maria Kaczyńska, „Psychiczne skutki wojny wśród dzieci i młodzieży w Polsce”, „Zdrowie Psychiczne” 1946 nr 1, s. 59, 60.
35 Bruno Bettelheim, Morris Janowitz, „Pozycja społeczna, degradacja społeczna i wrogość wobec mniejszości”, w: „Zagadnienia psychologii społecznej. Wybór z literatury amerykańskiej”, wyb. i oprac. Andrzej Malewski, Warszawa 1962; Joseph Greenblum, Leonard I. Pearlin, „Ruchliwość pionowa a uprzedzenia etniczne: analiza socjologiczno-psychologiczna”, tamże.
36 M. Kaczyńska, dz. cyt., s. 66.
37 Ronnie Po-chia Hsia, „The Myth of Ritual Murder: Jews and Magic in Reformation Germany”, New Haven-London, 1988.
38 Zob. Tomasz Szarota, „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”, Warszawa 1988, s. 481-483.
39 „Raport specjalny WUBP w Poznaniu”, 12 VIII 1948, AIPN w Poznaniu, PO 06/68 5 z 22, k. 62.
40 „Sprawozdanie za miesiąc styczeń 1946 r.”, AP w Kielcach, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Kielcach, 20, k. 103.
41 H. Cantril, H. Gaudet, H. Herzog, dz. cyt., s. 153-164.
42 Leszek Kołakowski, „Obecność mitu”, Wrocław 1994, s. 79.
43 „Sprawozdanie z komisyjnej lustracji powiatów zniszczonych działaniami wojennymi w woj. kieleckim w dniach od 24 VIII do 28 VIII 1945 r.”, AAN, Ministerstwo Informacji i Propagandy 79, k. 27.
44 Peter Wust, „Niepewność i ryzyko”, Warszawa 1995, s. 49.
45 Władysława Pilak, „Kocham w nim wszystko, nawet gruzy...”, w: „Pamiętniki osadników ziem odzyskanych”, oprac. Zygmunt Dulczewski, Andrzej Kwilecki, Poznań 1970, s. 151.
46 „Bilans działalności i osiągnięć Ministerstwa Zdrowia 1945”, AAN, Ministerstwo Zdrowia, 8, k. 6.
47 „Sprawozdanie opisowe Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej w Kielcach za miesiąc grudzień 1945 r.”, AAN, Centralny Komitet Opieki Społecznej, 28, k. 47.
48 B. Bettelheim, „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni”, Warszawa 1996, s. 267-268.
49 „Protokół przesłuchania świadka Mojżesza Cukiera”, w: „Antyżydowskie...”, dz. cyt., t. 1, s. 113.
50 „Antyżydowskie...”, dz. cyt., t. 1, s. 130.
51 „Raport sprawozdawczy powiatowego UBP w Poznaniu”, 27 XI 1945, AIPN Poznań, Po 06/140/8/1, k. 20.
52 „Telefonogram z WUBP — Rzeszów”, 6 X 1945, AIPN, MBP, 362, k. 7.
53 AIPN, KG MO, 35/897, k. 307, 312.
54 Aryeh Josef Kochavi, „The Catholic Church and Antisemitism in Poland following Word War II as reflected in British Diplomatic Documents”, „Gal-ed” z. XI, 1989, s. 120.
55 „Protokół 17 posiedzenia Prezydium CKŻP odbytego dnia 9 czerwca 1945 r.”, AŻIH, 3031/1a, k. 73, 74.
56 Wokół pogromu kieleckiego”, red. Łukasz Kamiński, Jan Żaryn, Warszawa 2006, s. 438.
57 Zob. Aleksander Klugman, „Podwójna ofiara polskich Sprawiedliwych”, „Więź” 2007 nr 7, s. 54-62.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna strona

Historia

Polacy - Żydzi

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?