Czytelnia

Dialog chrześcijańsko-muzułmański

Kard. Tarcisio Bertone

Podziwu godna inicjatywa

Watykańska odpowiedź na list 138

Wasza Książęca Mość1,

3 października 2007 roku list otwarty adresowany do Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI i innych chrześcijańskich przywódców podpisało 138 muzułmańskich przywódców religijnych, włącznie z Waszą Książęcą Mością. Wasza Książęca Mość był uprzejmy przedstawić go biskupowi Salimowi Sayeghowi, wikariuszowi Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy w Jordanii z prośbą o przekazanie go Jego Świątobliwości.

Papież poprosił mnie o wyrażenie wdzięczności Waszej Książęcej Mości i wszystkim, którzy podpisali list. Pragnie również wyrazić swe głębokie uznanie za ten gest, za pozytywnego ducha, który zainspirował jego treść i wezwanie do wspólnego zaangażowania w krzewienie pokoju na świecie.

Bez lekceważenia czy umniejszania różnic między nami, jako chrześcijanami, i muzułmanami, możemy i powinniśmy patrzeć na to, co nas łączy, mianowicie — wiarę w jednego Boga, opatrznościowego Stwórcę i powszechnego Sędziego, który na końcu czasów zajmie się każdą osobą zgodnie z jego czy jej czynami. Wszyscy jesteśmy wezwani do całkowitego zawierzenia się Jemu i posłuszeństwa wobec Jego świętej woli.

Pomny treści swej encykliki „Deus caritas est”, Jego Świątobliwość jest pod szczególnym wrażeniem uwagi, jaką zwrócono w liście na przykazanie miłowania Boga i swych bliźnich.

Jak Waszej Książęcej Mości zapewne wiadomo, na początku swego pontyfikatu papież Benedykt XVI oświadczył: Jestem głęboko przekonany, że nie ulegając negatywnym naciskom środowiska, musimy potwierdzać wartość wzajemnego szacunku, solidarności i pokoju. Życie każdego człowieka jest święte zarówno dla chrześcijan, jak i dla muzułmanów. Mamy wielkie pole działania, na którym możemy się czuć zjednoczeni w służbie podstawowych wartości moralnych.

Taki wspólny grunt pozwala nam oprzeć dialog na faktycznym poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej, na obiektywnej znajomości religii innych, na dzieleniu doświadczenia religijnego i, wreszcie, na wspólnym zaangażowaniu na rzecz krzewienia wzajemnego szacunku i akceptacji wśród młodszego pokolenia. Papież jest przekonany, że gdy zostanie to osiągnięte, możliwa będzie owocna współpraca w dziedzinach kultury i społeczeństwa oraz współdziałanie dla krzewienia sprawiedliwości i pokoju w społeczeństwie na całym świecie.

Mając na celu okazanie wsparcia Waszej godnej podziwu inicjatywy, z radością zawiadamiam, że Jego Świątobliwość pragnie przyjąć Waszą Książęcą Mość i ograniczoną liczbę sygnatariuszy listu otwartego, wybraną przez Waszą Książęcą Mość. Jednocześnie można zorganizować robocze spotkanie między Waszą delegacją i Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego, we współpracy z niektórymi specjalistami Papieskich Instytutów (takich jak Papieski Instytut Studiów Arabskich i Islamskich na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim). Szczegóły takich spotkań mogłyby zostać ustalone później, gdyby ta propozycja była do przyjęcia przez Waszą Książęcą Mość.

Korzystam z okazji, by ponownie zapewnić Waszą Książęcą Mość o mym najwyższym uznaniu.

Kardynał Tarcisio Bertone

Sekretarz Stanu

1 Tekst jest oficjalną odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na list „Jednakowe słowo dla nas i dla was. Jego głównym adresatem jest książę Ghazi bin Muhammad bin Talal, przewodniczący Instytutu Myśli Islamskiej Al al-Bajt, który czuwał nad przekazaniem papieżowi muzułmańskiego listu 138. Tekst w tłumaczeniu polskim podajemy za Katolicką Agencją Informacyjną, z niewielkimi zmianami. Tytuł pochodzi od redakcji.

1

Dialog chrześcijańsko-muzułmański

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?